Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

merac fin

18.06.2020

Хи­пог­ли­ке­ми­ја­та е сос­тој­ба што се ка­рак­те­ри­зи­ра со аб­нор­мал­но нис­ко ни­во на ше­ќер во крв­та (гли­коза), глав­ни­от из­вор на енер­ги­ја пот­реб­на од ва­ше­то тело. По­че­то­кот на хи­пог­ли­ке­ми­ја мо­же да се дол­жи на пре­до­зи­ра­ње со ин­су­лин, за­не­ма­ру­ва­ње на препо­ра­ча­ни­от рас­по­ред за ја­дење, ка­ко и пре­ку­мер­на или пре­дол­га фи­зич­ка ак­тив­ност.

Хи­пог­ли­ке­ми­ја­та обич­но е пов­рза­на со трет­ма­нот на ди­ја­бе­тес. Се­пак, го­лем број сос­тојби, мно­гу од нив ретко, мо­жат да пре­диз­ви­ка­ат нис­ко ни­во на ше­ќер во крв­та кај лу­ѓе што не­ма­ат ди­ја­бе­тес. Хи­пог­ли­ке­ми­ја­та не е са­мо бо­лест, ту­ку ин­ди­ка­тор за здрав­ствен проб­лем.

При­чи­ни за хи­пог­ли­ке­ми­ја

Хи­пог­ли­ке­ми­ја се ја­ву­ва ко­га ни­во­то на ше­ќер во крв­та (гли­коза) ќе пад­не прем­но­гу ниско. Постојат не­кол­ку при­чи­ни зош­то ова мо­же да се случи, а нај­чес­то е не­са­кан ефект на ле­ко­ви­те што се ко­рис­тат за ле­ку­ва­ње на ди­ја­бе­тес.

За вре­ме на ва­ре­њето, ва­ше­то те­ло рас­па­ѓа јаг­ле­ни хид­ра­ти од хра­на – как­ви што се леб, ориз, тес­те­нини, зе­лен­чук, овош­је и млеч­ни про­из­во­ди – во раз­лич­ни мо­ле­ку­ли на ше­ќер. Еден од овие мо­ле­ку­ли на ше­ќер е гли­ко­зата, глав­ни­от из­вор на енер­ги­ја за ор­га­низ­мот. Гли­ко­за­та се ап­сор­би­ра во крво­то­кот по об­ро­кот, но не мо­же да се слу­чи без по­мош на ин­су­лин – хормон што го ла­чи пан­кре­а­сот.

Гли­ко­за­та е ше­ќер во сво­јот сос­тав и слу­жи ка­ко кле­точ­но го­риво, од­нос­но из­вор на енер­ги­ја за клет­ките. Цр­ни­от дроб ја ре­гу­ли­ра гли­ко­за­та во крвта, доз­во­лу­вај­ќи им на си­те клет­ки во ор­га­низ­мот да има­ат со­од­вет­но снаб­ду­ва­ње со енер­гија. За раз­ли­ка од не­кои дру­ги тки­ва (как­ви што се мус­ку­лите), мо­зо­кот има по­стоја­на пот­ре­ба од енер­гија, та­ка што не е пот­ре­бен ин­су­лин за да се до­не­се глуко­за­та во мо­зоч­ни­те клет­ки и да се ко­рис­ти ка­ко из­вор на енер­гија.

Концен­тра­ци­ја­та на глуко­за во крв­та и не­го­во­то вне­су­ва­ње во раз­ни тки­ва за­ви­си од хормо­ни­те на пан­кре­а­сот: глу­ка­гон и ин­су­лин.

Ин­су­ли­нот го про­мо­ви­ра вне­су­ва­ње­то на гли­ко­за­та во клет­ки на раз­лич­ни тки­ва и се ла­чи ко­га се вне­су­ва до­вол­но глукоза, до­де­ка глу­ка­го­нот се из­ла­чу­ва под ус­ло­ви ко­га е не­оп­ход­но да се од­ржи ни­во­то на гли­ко­за во крв­та на оп­ти­мал­но ни­во ка­ко што е по­ме­ѓу об­ро­ците.

Опас­на за мо­зо­кот

Хи­пог­ли­ке­ми­ја­та е осо­бе­но опас­на за мо­зо­кот, би­деј­ќи мо­зо­кот има мно­гу ог­ра­ни­че­на мож­ност да ко­рис­ти дру­ги из­во­ри на енер­ги­ја пок­рај глуко­зата.

До­кол­ку не сте ја­де­ле не­кол­ку ча­сови, ни­во­то на ше­ќер во крв­та се спушта, а друг хормон на пан­кре­а­сот, глу­ка­гон, го сигна­ли­зи­ра цр­ни­от дроб да ја ос­ло­бо­ди гли­ко­за­та во крво­то­кот. Ова од­ржу­ва нор­мал­но ни­во на ше­ќер во крв­та до след­ни­от об­рок.

По­рет­ко се по­ја­ву­ва кај лу­ѓе­то што не­ма­ат ди­ја­бе­тес

Хи­пог­ли­ке­ми­ја кај лу­ѓе­то што не се ди­ја­бе­ти­ча­ри е мно­гу по­ретка. При­чи­ни­те мо­жат да вклу­чу­ваат:

– Ле­ко­ви – Од­ре­де­ни ле­ко­ви мо­же да пре­диз­ви­ка­ат хи­пог­ли­ке­мија, осо­бе­но кај де­ца или ли­ца со буб­реж­на сла­бост.

– Ал­ко­хол – Мо­же да пре­диз­ви­ка цр­ни­от дроб пра­вил­но да бло­кира.

– Теш­ка бо­лест – Теш­ка бо­лест на цр­ни­от дроб, ка­ко што е хе­па­ти­тис, мо­же да пре­диз­ви­ка хи­пог­ли­ке­мија. На­ру­шу­ва­ње­то на ра­бо­та­та на  буб­ре­зи­те за вре­ме на ле­че­ње­то мо­же да пре­диз­ви­ка неп­ра­вил­но из­ла­чу­ва­ње на ле­ко­вите, а со тоа да вли­јае врз ни­во­то на гли­ко­за во крв­та по­ра­ди нив­на­та аку­му­ла­ција. Дол­гот­рај­но­то гла­ду­вање, при на­ру­шу­ва­ња во ис­хра­на­та (ано­рек­сија), ис­то така, мо­же да до­ве­де до хи­пог­ли­ке­мија.

– Пре­го­ле­ма про­дук­ци­ја на ин­су­лин – Ре­док ту­мор на пан­кре­а­сот мо­же да пре­диз­ви­ка хи­пер­про­дук­ци­ја на ин­су­лин, што ре­зул­ти­ра во хи­пог­ли­ке­мија.

– Не­дос­та­ток на хормо­ни – Од­ре­де­ни на­ру­шу­ва­ња на над­буб­реж­на­та жлез­да и хи­по­фи­за­та мо­же да ре­зул­ти­ра­ат со не­дос­та­ток на клуч­ни хормо­ни што го ре­гу­ли­ра­ат про­из­вод­ство­то на гли­коза. Де­ца­та со так­ви на­ру­шу­ва­ња се по­ве­ќе скло­ни кон хи­пог­ли­ке­ми­ја от­кол­ку воз­рас­ните.

Де­ца и бе­биња

Хи­пог­ли­ке­ми­ја мо­же да се по­ја­ви и кај де­ца и бе­биња. Со до­е­ње­то мо­же да му по­мог­не­те на бе­бе­то да ја по­бе­ди хи­пог­ли­ке­ми­јата. Хи­пог­ли­ке­ми­ја мо­же да се по­ја­ви пов­ре­ме­но или по­след­о­ва­тел­но кај ма­ли­те деца.

Ако за­бе­ле­жи­те де­ка ва­ше­то бе­бе е чес­то е по­спа­но и сла­бо – вре­ме е да по­се­ти­те ле­кар. Ако не­кој во ва­ше­то се­меј­ство имал или стра­дал од хи­пог­ли­ке­мија, то­гаш тоа нај­ве­ро­јат­но е нас­лед­на сос­тојба. Кај бе­би­ња што стра­да­ат од хи­пог­ли­ке­мија, се препо­ра­чу­ва за­си­ле­но до­ење. Кај но­во­ро­ден­чиња, хи­пог­ли­ке­ми­ја­та е теш­ко да се ди­јаг­нос­ти­ци­ра за­тоа што так­ви­те ма­ли де­ца по­стоја­но спи­јат.

Трет­ма­нот е ин­ди­ви­ду­а­лен за се­кое дете, во за­вис­ност од тоа што по­ка­жа­ле ана­ли­зите. Теш­ка хи­пог­ли­ке­ми­ја мо­же да до­ве­де до мен­тал­на ре­тар­да­ци­ја или ср­це­ва сла­бост, па за­тоа е мно­гу важ­но да се ди­јаг­нос­ти­ци­ра и кон­тро­ли­ра хи­пог­ли­ке­ми­ја кај де­ца нав­ре­мено.

Сим­пто­ми и ле­ку­вање

Сим­пто­ми­те на хи­пог­ли­ке­ми­ја ва­ри­ра­ат од слу­чај до друг. Прво, по­стои чув­ство на неп­ри­јат­ност, а по­тоа по­тење. По­не­ко­гаш не­кое лице, иа­ко не е свес­но за тоа, мо­же да ста­не аг­ре­сивно. Во ек­стрем­но теш­ки слу­чаи, мо­же да се по­ја­ви и нес­вес­тица. Кај помла­ди­те лу­ѓе се по­ја­ву­ва­ат гр­чеви.

До­кол­ку ни­во­то на гли­ко­за ста­не прем­но­гу ниско, мо­же да се по­ја­ви хи­пог­ли­ке­ми­ја и мо­же да се по­ја­ват сле­дни­ве сим­птоми:

– Сил­но чу­ка­ње на ср­цето;

– За­мор;

– Бле­да кожа;

– Не­од­луч­ност;

– Ан­кси­оз­ност;

– По­тење;

– Глад;

– Раз­драз­ли­вост;

– Боцка­ње око­лу ус­тата;

– Пла­че­ње за вре­ме на сон;

Вло­ше­на­та сос­тој­ба се ма­ни­фес­ти­ра со:

– Кон­фу­зи­ја и аб­нор­мал­но од­не­су­вање;

– Не­мож­ност за зав­ршу­ва­ње ру­тин­ски за­дачи;

– Ви­зу­ел­ни на­ру­шу­ва­ња (за­ма­тен вид);

– На­пади;

– Нес­вес­тица.

Нај­до­бри­от лек за хи­пог­ли­ке­ми­ја­та е вне­су­ва­ње­то до­вол­но ше­ќе­ри во ор­га­низ­мот ка­ко и здра­ва­та ис­храна. До­кол­ку ана­ли­зи­те се по­зи­тивни, ва­ши­от док­тор ќе ви да­де со­од­ве­тен трет­ман за бо­леста. Трет­ма­нот вклу­чу­ва бр­зи че­ко­ри за вра­ќа­ње на ни­во­то на ше­ќер во крв­та во нор­мал­ни­от оп­сег од 3,9 – 6,1 mmol на ли­тар; или со го­ле­ма сод­ржи­на на ше­ќер во хра­на­та или ле­ко­вите. Дол­гот­рај­ни­от трет­ман ба­ра иден­ти­фи­ка­ци­ја и трет­ман на ос­нов­на­та при­чи­на за хи­пог­ли­ке­мија.

Хи­пог­ли­ке­ми­ја­та обич­но се слу­чу­ва ко­га не ја­де­те дол­го вре­ме (гла­ду­вање), но тоа не е се­ко­гаш слу­чај. По­не­ко­гаш се ја­ву­ва по об­рок би­деј­ќи те­ло­то про­из­ве­ду­ва по­ве­ќе ин­су­лин от­кол­ку што е пот­ребно. Овој вид хи­пог­ли­ке­ми­ја се на­ре­ку­ва ре­ак­тив­на и е нај­чест кај лу­ѓе што има­ле опе­ра­ци­ја на же­луд­ни­кот.

 

 

SEMM baner MK

Поврзани вести

banerduma

 

 

baner i od veles se moze

E baner

Konsalting Jovevi

О Г Л А С

                        за избор на 20 судии-поротници во Основен суд Велес

  1. Кандидатот за судија - поротник потребно е да ги исполнува следните услови:
  1. да е полнолетен државјанин на Република Северна Македонија
  2. да има завршено најмалку средно образование
  3. активно да го владее македонскиот јазик
  4. да ужива углед за вршење на функцијата судија-поротник
  5. да не е постар од 60 години.

            II.За судија-поротник не може да биде избрано лице кое со судијата или судијата-поротник во истиот суд е во сродство во права линија или во странична линија до трет степен или е негов брачен другар, ниту лице кое со член на Судски совет на РСМ е во сродство во права линија или во странична линија до трет степен или е негов брачен другар.

            III.Заинтересираните кандидати потребно е да поднесат пријави и документи и тоа:

            -Диплома за завршено образование (оригинал или заверена на нотар),

            -Уверение за државјанство,

      -Потврда од казнена евиденција (издадена од суд според местото на раѓање).

            IV.Пријавата со потребните документи да се достават до Основен суд Велес (на приемна писарница или преку пошта со препорачана пратка) на адреса ул.„8-ми Септември“ бр.53, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот.

                                                                                                   ОСНОВЕН СУД ВЕЛЕС

 
   
   
   
   

Најново